top of page

Pananagutan ng Charter School

Ang mga charter school sa WA ay - ayon sa batas - mga pampublikong paaralan na bukas sa lahat ng mga mag-aaral anuman ang kanilang kita, background, zip code, o pinaghihinalaang kakayahan.  

Itinatag ang mga charter school sa WA noong 2012 sa pamamagitan ng inisyatiba sa balota.  Ang mga botante sa Kitsap at Mason Counties ay bumoto ng "oo" para sa mga charter school sa inisyatiba sa balota na may pinakamalaking margin sa estado. 

Ang charter school ay mga pampublikong paaralan at sila ay mga non-profit na organisasyon na pinangangasiwaan ng ilang entity, kabilang ang charter school board.

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano pinapanagot ang mga paaralang charter sa mga pangakong binitawan nila sa kanilang mga aplikasyon sa charter at kung paano pinangangasiwaan ang mga ito sa napakataas na pamantayan para sa pananagutan ng estado ng Washington.  

Paano Pinapanagot ang Charter Public Schools ng Washington?*

Ang mga paaralang charter ay mga pampublikong paaralan na binibigyan ng karagdagang awtonomiya (kalayaan) bilang kapalit ng karagdagang pananagutan. Sa WA, ang mga charter public school ay dapat: 

Sumunod sa karamihan ng parehong mga batas sa pananagutan, pangangasiwa, at transparency na naaangkop sa mga tradisyonal na pampublikong paaralan.

 

 • Natutugunan ng mga guro ng charter ang parehong mga kinakailangan sa sertipikasyon gaya ng mga tradisyunal na guro sa pampublikong paaralan, kabilang ang mga pagsusuri sa background.

 

 • Ang mga mag-aaral ay nakakatugon sa parehong mga pamantayang pang-akademiko at lumalahok sa parehong estadong sistema ng pagtatasa gaya ng mga mag-aaral sa tradisyonal na mga pampublikong paaralan.

 

 • Sumusunod ang mga charter school sa lokal, estado, at pederal na kalusugan, kaligtasan, karapatan ng mga magulang, karapatang sibil, at walang diskriminasyong batas na naaangkop sa mga distrito ng paaralan.

 

 • Ang mga charter school ay napapailalim sa open public meetings act at sa public records act. Sumusunod sila sa taunang ulat sa pagganap ng paaralan na kinakailangan ng lahat ng pampublikong paaralan at napapailalim sa mga layunin sa pagpapahusay ng pagganap na pinagtibay ng Lupon ng Edukasyon ng Estado na naaangkop sa lahat ng pampublikong paaralan.

 • Ang mga nonprofit na organisasyon na nagpapatakbo ng mga charter school ay napapailalim sa taunang pag-audit para sa legal at piskal na pagsunod ng auditor ng estado (at dapat sumunod sa karaniwang tinatanggap na mga prinsipyo ng accounting).

 

Maaprubahan sa pamamagitan ng isang mahigpit na proseso ng aplikasyon upang matiyak ang pinakamataas na kalidad na mga paaralan.

 

 • Ang mga aplikasyon ng charter school ay dapat tumugon sa 32 kinakailangang elemento, kabilang ang katibayan ng pangangailangan at suporta ng magulang at komunidad para sa iminungkahing charter school, ebidensya na ang programang pang-edukasyon ay batay sa mga napatunayang pamamaraan, at isang paglalarawan ng plano at patakaran sa pananalapi ng paaralan, kabilang ang mga kontrol sa pananalapi at mga kinakailangan sa pag-audit.

 

Pangasiwaan ng isang lokal na lupon ng paaralan o isang komisyon ng estado.

 

 • Direktang pananagutan ang mga paaralang charter sa kanilang awtorisador (distrito man o estado) at napapailalim sa taunang pagsusuri sa pagganap pati na rin ang patuloy na pangangasiwa upang matiyak na sumusunod ang paaralan sa mga tuntunin ng kasunduan sa charter nito.

 

 • Ang lahat ng pampublikong charter school sa estado, at ang kanilang mga awtorisador, sa huli ay napapaloob sa umiiral na sistema ng pampublikong paaralan na pinangangasiwaan ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo at ng Lupon ng Edukasyon ng Estado.

 

Magpakita ng tagumpay at mataas na pagganap.

 

 • Ang mga paaralang charter ay napapailalim sa mahigpit na mga balangkas ng pagganap sa akademiko, pinansyal, at organisasyon.

 

 • Ang mga balangkas ng pagganap ay isinama sa kontrata ng charter at nagsisilbing batayan para sa pagpapanagot sa mga paaralan.

 

 • Kasama sa mga balangkas ng pagganap ang mga sukat ng kahusayang pang-akademiko ng mag-aaral; paglago ng akademikong mag-aaral; mga agwat sa tagumpay sa pagitan ng mga pangunahing subgroup ng mag-aaral; pagganap at pagpapanatili ng pananalapi ng paaralan; at pagganap ng board at pangangasiwa.

Dapat muling pahintulutan pagkatapos ng limang taon at maaaring isara para sa mahinang pagganap.

 

 • Ang isang charter na kontrata ay maaaring bawiin o hindi i-renew kung ang charter school ay lumabag sa mga materyal na tuntunin ng kontrata nito, kabilang ang hindi sapat na pag-unlad patungo sa mga inaasahan sa pagganap ng akademiko, maling pamamahala sa pananalapi, at mga legal na paglabag.

 

 • Pinakamahalaga, ang isang charter contract ay maaaring hindi ma-renew kung ang performance ng charter school ay bumaba sa pinakamababang quartile ng mga paaralan sa state accountability index (!).

 

Isumite sa pinakamahalaga at direktang anyo ng lokal na kontrol – panatilihing nasiyahan ang mga magulang at mag-aaral.

 

 • Ang mga charter school ay ang pinakahuling anyo ng lokal na kontrol dahil binibigyan nila ng kontrol ang mga magulang upang piliin ang paaralan na pinakamahusay na nakakatugon sa mga pangangailangan ng kanilang anak.

 

 • Kung hindi natutugunan ng mga paaralan ang mga inaasahan ng komunidad, mawawalan sila ng enrollment at kailangang magsara. Ang prosesong ito ay nagpapanatili sa mga paaralan ng direktang pananagutan sa mga magulang; Ang mga nag-aalalang magulang ay may direktang access sa mga pinuno at lupon ng charter at ang mga hindi nasisiyahang magulang ay maaaring "bumoto gamit ang kanilang mga paa" sa pamamagitan ng pagpili na huwag magpatala (o pagpili na umalis). Mayroong isang antas ng direktang pakikipag-ugnayan ng mga katutubo at feedback na maaaring maging hamon, kung-hindi-imposible, para sa mga distrito na makamit dahil lamang sa kanilang laki.

Ang batas ng Washington ay isa sa pinakamatibay sa bansa, na nag-uutos ng mahigpit na pananagutan at pangangasiwa. Ang iminungkahing panukalang batas ay nagpapanatili ng mga lakas na ito.

Ang National Alliance for Public Charter Schools at ang National Association of Charter School Authorizers ay parehong niraranggo ang batas ng Washington bilang isa sa pinakamatibay na batas ng charter school sa bansa.

 

 • Sumasang-ayon ang mga eksperto na ang mahigpit na pagpapahintulot at pangangasiwa ay nakakatulong na mapabuti ang pagganap ng mag-aaral.

 

 • Ang batas ng Washington ay kumukuha sa mahigit 20 taon ng mga aral na natutunan at pinakamahuhusay na kagawian sa buong bansa.

 

Ang mga awtorisado ay may pananagutan din.

 

 • Ang mga awtorisador ng distrito ng paaralan ay may pananagutan para sa kanilang trabaho ng Lupon ng Edukasyon ng Estado. Ang pagpapahintulot ay parehong pangunahing tungkulin sa pangangasiwa sa publiko at isang kumplikadong propesyon na nangangailangan ng partikular na mga kapasidad at pangako, at itinuturing ito ng ating batas sa charter school—na may mga hadlang na nakabatay sa pamantayan sa pagpasok at patuloy na pagsusuri upang mapanatili ang karapatang magpahintulot.

 

Ang lahat ng mga paaralan ay susuriin pagkatapos ng limang taon bago mabigyang pahintulot ang mga karagdagang paaralan.

 

 • Pagkatapos ay tinutukoy ng lehislatura kung dapat payagan ang mga karagdagang pampublikong charter school.

 

Ang mga charter public school ay napapailalim sa parehong mga batas at regulasyon ng pederal na edukasyon gaya ng mga tradisyonal na pampublikong paaralan.

 

 • Ang mga charter public school ay may pananagutan sa pagtugon sa mga kinakailangan ng lahat ng pampublikong paaralan sa ilalim ng mga pederal na batas at regulasyon, kabilang ang ngunit hindi limitado sa Individuals with Disabilities Education Improvement Act, ang Federal Educational Rights and Privacy Act, ang McKinney-Vento Homeless Assistance Act, at ang Batas sa Edukasyong Elementarya at Sekondarya.

 

 

 

 

 

 

 

*Ang impormasyon sa pahinang ito ay ibinigay ng Washington State Charter Schools Association.

logo.png
bottom of page