top of page

Katalista: Bremerton
Paaralang Elementarya

Mga baitang K-4

Ang Ating Diskarte

Sa Catalyst Public Schools, nangangako kami sa mga pamilya na ang bawat iskolar ay makikilala, mamahalin, at mahahamon.  Simula sa kindergarten, nagsusumikap kaming lumikha ng isang kultura kung saan ang bawat mag-aaral ay nakikita at pinahahalagahan para sa kung sino sila at ang mga asset na dinadala nila sa aming komunidad ng paaralan.

Paano Natatangi ang Modelo ng Catalyst Elementary School

Screenshot 2023-12-15 sa 4.26.08 PM.png

Pagtuturo sa Maliit na Grupo at
Personalized na Pag-aaral

Naniniwala kami na ang mga iskolar ay pinakamahusay na sinusuportahan kapag kilala sila ng mga guro bilang mga indibidwal at iniangkop ang pagtuturo upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng mga mag-aaral.  

Sa Catalyst Public Schools, ang bawat isa sa aming elementarya ay tinuturuan kasama ng 2 guro na naroroon sa panahon ng pangunahing pagtuturo ng nilalaman.  Ang aming modelo ng co-teaching ay nagpapahintulot sa mga guro na makipagkita sa mga mag-aaral sa maliliit na grupo upang ang pagtuturo ay naaayon sa mga pangangailangan ng mag-aaral.  

Ang isang karagdagang benepisyo sa aming modelo ng co-teaching ay ang pagbibigay nito ng mga pagkakataon para sa mga gurong mas bago sa propesyon na ma-mentored ng mas maraming beteranong instruktor.

logo.png

Mababang Rasio ng Iskolar sa Guro

3.png

Social Emotional Learning
and BRAVE Leadership

Ang panlipunang emosyonal na pag-aaral at paglago ay ang ubod ng aming diskarte sa pag-aaral.  Bawat araw sa Catalyst Public Schools ay nagsisimula sa isang klase na tinatawag na Sunrise, kung saan natututo ang mga iskolar tungkol sa mga pangunahing halaga ng paaralan sa pagiging kabilang, katatagan, tagumpay, kahinaan, at sigasig.  Natutunan ng mga iskolar kung paano nila maipapakita ang mga pagpapahalagang ito habang natututo silang maging positibong mga pinuno sa loob ng kanilang komunidad.  Naka-embed din ang social emotional learning sa aming core curriculum at Change Maker Space na kurso.  

Screenshot 2023-12-15 sa 4.29.47 PM.png
Screenshot 2023-12-15 sa 4.14.33 PM.png

Change Maker Space
and Wellness Classes

Ang aming misyon sa Catalyst Public Schools ay suportahan ang aming magkakaibang mga iskolar na maging positibong pinuno ng komunidad at mga gumagawa ng pagbabago.  Karamihan sa aming programming ay hinihimok ng misyong ito.  Bawat linggo, kumukuha ang mga iskolar ng hands-on, project based na klase na tinatawag na Change Maker Space.  Sa panahon ng Change Maker Space, tinutuklasan ng mga iskolar ang mga isyu sa aming komunidad tungkol sa kung saan sila ay masigasig at nagtutulungan upang lumikha ng mga bagong solusyon sa mga hamong ito.  

Ang mga iskolar sa Catalyst ay kumukuha din ng mga Wellness class nang maraming beses bawat linggo.  Sinusuportahan ng mga wellness class ang holistic na pag-unlad ng ating mga mag-aaral.  Ang mga opsyon sa wellness ay iniangkop sa mga interes ng iskolar at guro.  Sa Kindergarten at 1st grade scholars ay kumukuha ng sining, pisikal na edukasyon, at musika bawat linggo.  Sa matataas na baitang elementarya, lumalawak ang mga pagpipilian sa Wellness at kasama ang banyagang wika, agham, coding, robotics, instrumental na musika, at higit pa! 

Ang Catalyst Public Schools ay isang mayaman at magkakaibang komunidad ng paaralan kung saan ang lahat ng mga iskolar ay nakikita, kilala, minamahal, at hinahamon.

Higit sa lahat, nilalayon naming suportahan ang aming mga iskolar na makita ang mayamang mga ari-arian na dinadala ng bawat isa sa aming komunidad ng paaralan.  Sinusuportahan ang mga iskolar na maghanap ng mga karaniwang interes sa mga linya ng pagkakaiba upang maging positibong gumagawa ng pagbabago sa komunidad at mga pinuno. 

IMG_3705_edited.jpg

Isang Kultura ng Pag-aari para sa Lahat

bottom of page