top of page

Side by Side Analysis:

Accountability for Public Schools in Washington

Ang mga charter school sa WA ay - ayon sa batas - mga pampublikong paaralan na bukas sa lahat ng mag-aaral anuman ang kanilang kita, background, zip code, o pinaghihinalaang kakayahan.  

Gaya ng ipinahihiwatig ng chart sa ibaba, ang mga charter public school sa Washington ay pinananatili sa isang napakataas na bar pagdating sa pananagutan sa ating mga pamilya, komunidad at sa publiko sa pangkalahatan.

logo.png
bottom of page